เพราะฉันมีเรื่องราวมากมายให้ศรัทธาเกิด ฉันจึงทำเพื่อเปิดทางให้ผู้ศรัทธาที่เหมือนกันได้มีที่สักการะบูชาขอพร